Databáze dobrých firemních praxí

Práce z domova

Je jednou z nejvyužívanějších flexibilních forem práce. Lze využít jednorázově (např. při nemoci zaměstnance /zaměstnankyně nebo jeho/jejího dítěte, při sněhových kalamitách) nebo pravidelně (např. každá středa). Při práci z domova odpadá mnohdy časově náročné dojíždění, pracující není rozptylován nepracovními podněty (dotazy kolegů, telefony apod.). Zároveň klade vysoké nároky na sebedisciplínu, organizaci práce a pochopení ze strany ostatních členů rodiny.

Allianz pojišťovna

Jedna z oblastí, za kterou byla Allianz pojišťovna oceněna v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti, je aktivní přístup k rodičům na mateřské a rodičovské dovolené. Se svými zaměstnanými se firma snaží řešit management MD/RD počínaje odchodem na mateřskou dovolenou. Probíhají osobní schůzky s nastávajícími matkami a personálním konzultantem či konzultantkou. Vzájemnou dohodou jsou stanovena pravidla udržování kontaktu v průběhu M/RD, je diskutována představa zaměstnankyně o délce rodičovské dovolené.

V průběhu mateřské a rodičovské dovolené dostávají rodiče firemní časopis a jsou informováni o změnách na pracovišti a jsou zváni na různé firemní akce. Snahou zaměstnavatele je také zařazení rodičů na původní pozici i po uplynutí rodičovské dovolené, nikoli pouze mateřské – a to nad rámec platné legislativy. V integraci zpět do pracovního procesu pak Allianz nabízí možnost využít některou z forem flexibilního uspořádání pracovní doby, jako jsou zkrácené úvazky, možnost práce z domova a pružná pracovní doba.

Novinkou v letošním roce je kurz Já, práce a rodina, který je zaměřen především na matky malých dětí, které budou mít v kurzu možnost sdílet své zkušenosti, ale také projít tréninkem na komunikační dovednosti. Tento kurz navazuje na workshop Práce, kariéra, rodina… - zvládnu vše nebo si musím vybrat?, který byl realizován v loňském roce a který byl určen pro budoucí rodiče, aby jim pomohl ujasnit si své postoje a hodnoty a vytvořit si představu o slaďování osobního/rodinného a pracovního života ještě před tím, než budou postaveni před nutnost řešit tyto otázky v praxi.

Česká spořitelna

Česká spořitelna nabízí již ve Firmě roku standardní flexibilní formy práce jako pružnou pracovní dobu, částečné úvazky
a práci z domova a jejich kombinace.

Pro pracující rodiče je zřízen program ČÁP, který ošetřuje odchod na MD/RD, samotný průběh
i návrat zpět do práce. Rovné příležitosti a úspěšnost integrace rodičů po návratu do práce jsou také nově vtěleny do hodnocení výkonu manažerů.

Česká spořitelna je vítězem soutěže Firma roku: Rovné příležitosti v roce 2009.

IBM Česká republika

„Flexible Office Program“ - flexibilní pracovní doba, jde o pružné rozvržení týdenní pracovní doby takovým způsobem, aby co nejlépe vyhovovalo potřebám zaměstnance/-kyně i zaměstnavatele, možnost práce z domova či z jakéhokoliv jiného místa, než je pracoviště. Zaměstnanec/-kyně je pro tyto účely vybaven/a příslušným HW a SW.

Pivovary Staropramen

Na pozicích, kde to bylo možné, byly zavedeny flexibilní formy pracovní doby - čátečný úvazek, někdy i v kombinaci
s prací z domova, postupné zvyšování úvazku s věkem dítěte.

Unicredit Bank ČR

Firma nabízí pružnou pracovní dobu, částečné úvazky a sdílení pracovního místa, práci z domova. Aktivně pracuje s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené – udržuje s nimi kontakt a před návratem s nimi probírá formu jejich opětovného zapojení. Rodiče mohou využívat webové stránky s praktickými informacemi a také poměrně vysoký pravidelný finanční příspěvek na péči o děti v případě dřívějšího návratu do práce než po 3 letech. Mezi benefity byly na žádost rodičů zahrnuto například plavání pro rodiče s dětmi. V případě propouštění má firma pro zaměstnance připravený program outplacementu a sociální balíčky.
Unicredit Bank se v roce 2009 umístil na 3. místě v soutěži Firma roku:rovné příležitosti.

Vodafone Czech Republic

Vodafone nabízí svým zaměstnancům a zaměstnankyním různé formy flexibility: mimo stlačený pracovní týden to jsou ještě: flexibilní pracovní doba, práce na směny, posun začátku pracovní doby, možnost práce o víkendech namísto pracovních dnů a zkrácené pracovní úvazky. Dále to jsou flexibilní místa výkonu (homeworking, teleworking...).Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
2010 Gender Studies, o.p.s.; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT -Econnect