Databáze dobrých firemních praxí

Částečné úvazky

Práce na částečný úvazek nastane, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatel dohodnou na kratší pracovní době než je doba stanovená zákonem, tj. při plném úvazku 40h týdně. Za kratší pracovní dobu pak zaměstnanci náleží i příslušně zkrácená mzda či plat. Kratší pracovní doba může být sjednána přímo v pracovní smlouvě (či jiné dohodě) a to buď ústně či písemně.
Částečný úvazek lze využít jen na omezenou dobu nebo na dobu neurčitou, jednostranně nemůže být kratší pracovní doba zaměstnavatelem přikázáná. Stejně tak nemůže být ani právně nárokována ze strany zaměstnance či zaměstnankyně – výjimkou jsou případy, kdy zaměstnanec/zaměstnankyně prokazatelně pečuje soustavně o osobu blízkou či o dítě mladší patnácti let. Zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody.

Air Products

Air Products v roce 2004 obdržel speciální cenu Gender Studies, o.p.s. za dobrý start v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže v rámci soutěže Firma roku: Rovné příležitosti.
V programu pracovní diverzity zvyšují podíl osob pracujících na částečný úvazek. V r. 2007 bylo takto
zaměstnaných 90% žen.

Allianz pojišťovna

Jedna z oblastí, za kterou byla Allianz pojišťovna oceněna v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti, je aktivní přístup k rodičům na mateřské a rodičovské dovolené. Se svými zaměstnanými se firma snaží řešit management MD/RD počínaje odchodem na mateřskou dovolenou. Probíhají osobní schůzky s nastávajícími matkami a personálním konzultantem či konzultantkou. Vzájemnou dohodou jsou stanovena pravidla udržování kontaktu v průběhu M/RD, je diskutována představa zaměstnankyně o délce rodičovské dovolené.

V průběhu mateřské a rodičovské dovolené dostávají rodiče firemní časopis a jsou informováni o změnách na pracovišti a jsou zváni na různé firemní akce. Snahou zaměstnavatele je také zařazení rodičů na původní pozici i po uplynutí rodičovské dovolené, nikoli pouze mateřské – a to nad rámec platné legislativy. V integraci zpět do pracovního procesu pak Allianz nabízí možnost využít některou z forem flexibilního uspořádání pracovní doby, jako jsou zkrácené úvazky, možnost práce z domova a pružná pracovní doba.

Novinkou v letošním roce je kurz Já, práce a rodina, který je zaměřen především na matky malých dětí, které budou mít v kurzu možnost sdílet své zkušenosti, ale také projít tréninkem na komunikační dovednosti. Tento kurz navazuje na workshop Práce, kariéra, rodina… - zvládnu vše nebo si musím vybrat?, který byl realizován v loňském roce a který byl určen pro budoucí rodiče, aby jim pomohl ujasnit si své postoje a hodnoty a vytvořit si představu o slaďování osobního/rodinného a pracovního života ještě před tím, než budou postaveni před nutnost řešit tyto otázky v praxi.

Citibank

V rámci Citi byly celosvětově vyvinuty a uplaťnována práce na částečný úvazek. Mimo to jsou využívány i další formy flexibilní práce: pružná pracovní doba, práce mimo pracovní místo, stlačený pracovní týden a sdílené pracovní pozice.

GE Money Bank

Posílení profesního uplatnění žen je podpořeno i tím, že mužům je přiznána specifická podpora při zapojení do péče. Každý čerstvý otec může do dvou měsíců dítěte čerpat 5 dní dovolené navíc. Jenom v roce 2009 tento benefit využilo 77 otců. Firma se snaží maximálně vycházet vstříc rodičům například nabídkou zkrácených úvazků. Dobrou praxi představuje zapojování osob na rodičovské dovolené jako lektorů či lektorek v různých školeních, případně jako koučů pro zaměstnance a zaměstnankyně. Tím dochází k udržení jejich profesionality i využití jejich dosavadních zkušeností pro firmu i v období, kdy jsou možnosti jejich pracovního zapojení omezenější.

IBM Česká republika

Zaměstnanec/kyně má možnost využívat zkrácené pracovní úvazky a všem zaměstnaným je poskytnuta nadstandardní zdravotní péče v soukromém zdravotnickém zařízení, k tomu je zajištěno a hrazeno pravidelné očkování pro zájemce/kyně, a pořádá pravidelné tréninky na boj se stresem. Tyto tréninky jsou rovněž přístupné pro všechny zaměstnané, kteří jsou o možnosti účasti informováni prostřednictvím vnitřní elektronické pošty.

Pivovary Staropramen

Na pozicích, kde to bylo možné, byly zavedeny flexibilní formy pracovní doby - čátečný úvazek, někdy i v kombinaci
s prací z domova, postupné zvyšování úvazku s věkem dítěte.

Unicredit Bank ČR

Firma nabízí pružnou pracovní dobu, částečné úvazky a sdílení pracovního místa, práci z domova. Aktivně pracuje s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené – udržuje s nimi kontakt a před návratem s nimi probírá formu jejich opětovného zapojení. Rodiče mohou využívat webové stránky s praktickými informacemi a také poměrně vysoký pravidelný finanční příspěvek na péči o děti v případě dřívějšího návratu do práce než po 3 letech. Mezi benefity byly na žádost rodičů zahrnuto například plavání pro rodiče s dětmi. V případě propouštění má firma pro zaměstnance připravený program outplacementu a sociální balíčky.
Unicredit Bank se v roce 2009 umístil na 3. místě v soutěži Firma roku:rovné příležitosti.

Vodafone Czech Republic

Vodafone nabízí svým zaměstnancům a zaměstnankyním různé formy flexibility: mimo stlačený pracovní týden to jsou ještě: flexibilní pracovní doba, práce na směny, posun začátku pracovní doby, možnost práce o víkendech namísto pracovních dnů a zkrácené pracovní úvazky. Dále to jsou flexibilní místa výkonu (homeworking, teleworking...).Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
2010 Gender Studies, o.p.s.; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT -Econnect